โครงการวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะตามหลักการ Seven C’s ดังนี้

  1. ความถูกต้อง (Correctness)
  2. ความมีเหตุผล (Cogency)
  3. ความชัดเจน (Clarify)
  4. ความสมบูรณ์ (Completeness)
  5. กะทัดรัด (Concise)
  6. ความสม่ำเสมอ (Consistency)
  7. ความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Correspondence)
โครงการวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะตามหลักการ Seven C’s ดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *