6เป้าหมายของการวิเคราะห์/ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

6เป้าหมายของการวิเคราะห์/ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
• เพื่อบรรยายประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
• เพื่ออธิบายความสัมพันธ์และการท านาย
• เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร
• เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของกลุ่มตัวแปร
• เพื่อวิเคราะห์เชิงสาเหตุ
• เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

6เป้าหมายของการวิเคราะห์/ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *