8ขั้นตอนของการทําวิจัย พรทิพย์ พิมลสินธุ์(2551:66) ได้แบ่งขั้นตอนของการทําวิจัยออก

เป็น 8 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ

  1. การกําหนดปัญหาของการวิจัย
  2. การทบทวนเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  3. การตั้งสมมติฐานของการวิจัย
  4. การออกแบบการวิจัย
  5. การรวบรวมข้อมูล
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล
  7. การตีความหมายข้อมูล
  8. การเขียนรายงานการวิจัย
8ขั้นตอนของการทําวิจัย พรทิพย์ พิมลสินธุ์(2551:66) ได้แบ่งขั้นตอนของการทําวิจัยออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *